0

Informacja konsumencka

INFORMACJA KONSUMENCKA
 
Działając na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., podaję do wiadomości kupującego następujące informacje :
 
I. Dane sprzedającego :
 
Sprzedawcą jest Marek Jezierski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Audio Pro Work” Marek Jezierski w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 22c,  NIP: 848-15-90-946, REGON 281476549, sklep@musicman.pl lub biuro@musicman.pl, telefon : (87) 735 15 52, 535 999 089 lub 535 999 844, zarajestrowaną w Centralnej Ewidencji i Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEiDG).
 
Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji.
 
II. Istotne właściwości towaru :
 
Dostarczany towar jest nowy i nieużywany oraz oryginalnie zapakowany.
 
Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
 
III. Cena towaru :
 
Cena towaru podana została na rachunku dołączonym do towaru oraz obejmuje wszystkie elementy poza kosztami wysyłki.
 
IV. Koszty i termin dostawy :
 
Towar wysyłany jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.
 
V. Zasady płatności :
 
Konsument wnosi cenę wraz z kosztami dostawy w upływie 7 dni od złożenia zamówienia.
 
VI. Prawo odstąpienia od umowy :
 
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34
 
ust. 2 i art. 35.
 
Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji i jest dostępny pod tym linkiem: http://musicman.pl/zwrot_towaru.pdf
 
Prawo do odstąpienia umowy nie dotyczy :
 
umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
umowy, w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
zawartej w drodze aukcji publicznej.
 
VII. Koszty odstąpienia :
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsument odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów :
 
- bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru,
 
- jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
VIII. Termin związania ceną :
 
Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie w czasie późniejszym. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli wybrany przez Konsumenta dostawca zmienił ceny swoich usług.
 
IX. Sposób reklamacji :
 
Podstawa reklamacji : Jeśli na towar została udzielona gwarancja, Konsument uprawniony jest - według własnego wyboru - do stosowania procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową. Towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
Prawa i obowiązku Konsumenta : Jeżeli w ocenie Konsumenta towar jest niezgodny z umową powinien on :
odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (tj. opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres sprzedającego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru.
wskazać, czy domaga się naprawy czy też wymiany towaru,
wskazać na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,
podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
Termin rozpatrzenia reklamacji : Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie :
 
14 dni, jeśli towar pochodzi od producenta mającego swoją placówkę w kraju,
3 tygodni, jeśli towar pochodzi od producenta niemającego swojej placówki w kraju.
 
Sposób załatwienia reklamacji : W przypadku uznania reklamacji sprzedawca dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go - w terminach wskazanych wyżej - na adres Konsumenta oraz na koszt sprzedawcy. W takim wypadku Konsumentowi zwrócone zostaną poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do sprzedawcy. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie wskazanym wyżej, poinformuje o tym Konsumenta. W takim wypadku Konsumnet uprawniony będzie do :
 
obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,
zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.
 
Po dokonaniu wyboru roszczenia oraz wskazaniu rachunku bankowego przez Konsumenta zostanie zwrócona mu cena albo jej odpowiednia części w terminie 14 dni od wskazania przez Konsumenta, z którego roszczenia korzysta oraz podania numeru rachunku bankowego.
 
W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym Konsumenta oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt Konsumenta.
 
X. Kodeks dobrych praktyk :
Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 
XI. Kaucje i zabezpieczenia :
Sprzedawca nie wymaga od Konsumenta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 
XII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :
Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego przed mediatorem. Mediatora wybierają wspólnie sprzedający i Konsument.
 
W celu wszczęcia postępowania mediacyjnego należy złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Wniosek powinien zawierać oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczone okoliczności uzasadniających żądanie, konkretne propozycje ugodowego zakończenia sprawy, podpis strony oraz wymienienie załączników.
 
Mediator ma prawo do wynagrodzenia, jednak może zgodzić się na prowadzenie mediacji nieodpłatnie. W przypadku zawarcia ugody strony zobowiązują się do uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o zatwierdzenie ugody. Koszty mediacji i zatwierdzenia ugody sprzedający i Konsument ponoszą w równej proporcji - po połowie.